Reklamační řád

pro reklamaci služeb a při prodeji zboží (Hardware a Software)

Cloud 2 Air s.r.o., Hálkova 1612/1, 120 00 Praha 2 - Nové Město (prodávající – dodavatel dále jen prodávající, případně podnikatel).

Tato ustanovení se uplatní jak při prodeji v kamenném obchodě, tak v případě prodeje prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Zákazník (zákazník – spotřebitel, dále jen zákazník) má právo uplatnit reklamaci poskytovaných služeb, díla, Hardware a Software v souladu s následujícími podmínkami:

I.  REKLAMACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY A AUTORSKÉHO DÍLA:

 1. Zákazník má právo reklamovat poskytovanou službu v případě, že parametry služby neodpovídají parametrům dle smluvního vztahu;
 2. Reklamaci služeb je doporučeno uplatnit okamžitě při zjištění nestandardního stavu, prostřednictvím tiketovacího systému poskytovatele (elektronická forma podpory a přijímaní reklamací), případně kontaktováním technické podpory poskytovatele +420 608 199 075 nebo e-mail (info@cloud2air.cz);
 3. Reklamace autorského díla se provádí zásadně prostřednictvím tiketovacího systému, v kterém se při vytvoření tiketu zvolí úroveň nefunkčnosti – defekt, chyba (kritická nefunkčnost) nebo návrh na rozšíření a otázka.
 4. Tiketovací systém je přístupný 24 hodin / 7 dní. Odpověď přes tiketovací systém zákazník obdrží do jednoho pracovního dne od zadání tiketu.

II.  REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Pro veškerý Hardware a síťové prvky platí standardní odpovědnost za vadné plnění dle platné legislativy ČR. Právo z vadného plnění se vždy vztahuje k okamžiku uzavření kupní smlouvy a vztahuje se na vady, které předmět koupě v ten okamžik vykazoval. Právo z vady může kupující (zákazník) uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy (§ 2165 odst. 1 NOZ). Musí se přitom jednat o vady, které zboží vykazovalo již v okamžiku jeho prodeje, byť by byly skryté. V případě zjištění závady u Hardware zákazník uplatňuje reklamaci následovným způsobem:
 2. Oznámí závadu prodávajícímu na e-mailovou adresu info@cloud2air.cz nebo na telefonní číslo     +420 608 199 075;
 3. Prodávající si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k provedení kontroly základních parametrů zboží a k provedení testu v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem (předpokládá se, že zákazník má základní znalosti z obsluhy PC tak, aby byl schopen dle pokynů provést kontrolu nastavení vlastního PC);
 4. Na základě výsledku testu prodávající navrhne zákazníkovi další postup, případnou kontrolu Hardware v sídle prodávajícího;
 5. V případě poškozeného Hardware provede zákazník na vlastní náklady případnou demontáž a následnou přepravu poškozeného Hardware do sídla prodejce, kde bude provedena kontrola reklamovaného zařízení. Při kontrole je nutná osobní přítomnost zákazníka (jeho zástupce), který bude seznámen s výsledkem kontroly zařízení a bude s ním projednán další postup řešení stavu. V případě, že se zákazník (jeho zástupce) kontroly reklamovaného zařízení neúčastní, je povinen vyjádření prodávajícího k reklamovanému zařízení respektovat v plném rozsahu;
 6. Prodávající na základě provedené kontroly reklamovaného zařízení rozhodne o uznání reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. K reklamovanému zařízení bude vystaven reklamační protokol se stanoviskem o uznání či neuznání reklamace;
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy;
 8. Pokud by uplatnění práva z vad mělo zákazníkovi činit značné obtíže, zejména proto, že Hardware není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, nebo se jedná o zařízení, které je zamontované nebo součástí nemovitosti, je zákazník oprávněn vyžádat servisní zásah prodávajícího v místě zamontování Hardware. Servisní zásah bude proveden na základě vzájemné dohody.
 9. Na základě takto provedené kontroly prodávající navrhne zákazníkovi způsob dalšího řešení.

III.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 1. Zákazník není schopen nebo odmítá vlastními silami (s pomocí pracovníka prodávajícího) provést kontrolu základních parametrů Hardware a jeho nastavení;
 2. Dojde-li k poškození Hardware vinou neodborné instalace nebo neodborným zacházením při instalaci a provozu;
 3. Nebude-li instalace a zapojení provedeno v souladu s návodem k instalaci a nebude-li zařízení používáno v souladu s průvodcem použití;
 4. Nebudou-li při instalaci dodrženy podmínky pro instalaci zabezpečující ochranu před statickou elektřinou;
 5. Dojde-li k neodbornému zásahu do Hardware nebo jeho části.

IV.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamace služeb, autorského díla a dodaného Hardware se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle prodávajícího kde je možné přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb (pro případ služby nebo autorského díla lze za vhodné místo přijetí reklamace považovat tiketovací systém prodávajícího). Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace se uplatňuje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za písemné potvrzení přijetí reklamace je možné považovat i potvrzení z tiketovacího systému a zaslání zprávy z tohoto sytému o zahájení prací na nápravě a následně i uzavření tiketu (odstranění závady). Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 3. V sídle společnosti musí být po nahlášení reklamace Hardware po celou pracovní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 5. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo sídlo prodávajícího je prodávající povinen písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může zákazník i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.
 6. Oprávněné nároky, tzn. výměnu zboží za nové, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, kupující uplatňuje výlučně u prodávajícího. Prodávající (i osoba pověřená k provedení opravy) je povinen zákazníkovi vydat písemný doklad o reklamaci, který obsahuje:
  • Identifikace reklamujícího a prodávajícího (nebo servisní organizace)
  • Identifikace reklamovaného výrobku, uvedení data prodeje
  • Konkretizace rozporů s kupní smlouvou, konkretizace reklamovaných vad
  • Požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace
  • Datum uplatnění reklamace a předpokládaný termín vyřízení reklamace
  • Způsob vyřízení reklamace
  • Podpis reklamujícího a zástupce prodávajícího / servisní organizace, případně razítko
  • Případně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání
  • V případě zamítnutí reklamace pak písemné odůvodnění
 7. Prodávající není oprávněn požadovat předání dokladu o koupi. Může do něj nahlédnout, případně okopírovat. Reklamace musí být přijata, i když není zboží dodáno s původním obalem (zákon nepožaduje specifické balení).

V.  POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

Zákazník může požadovat:

 1. Odstranění vady (prodávající má možnost vadu odstranit, dodat novou věc bez vady nebo dodat chybějící věc)
 2. Výměna zboží nebo jeho součásti (při vadě, která představuje podstatné porušení smlouvy nebo více vadách současně / opakující se vadě)
 3. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (při vadě, která představuje podstatné porušení smlouvy nebo více vadách současně / opakující se vadě)
 4. Výměna součástky (vada týkající se jen součásti zboží)
 5. Sleva z kupní ceny zboží (při vadě, která představuje podstatné i nepodstatné porušení smlouvy)

VI. POSTUP ODSTOUPENÍ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY POMOCÍ – internetu, telefonu, e-mailu:

Odstoupení zákazníka od smlouvy bez udání důvodu je zákonně možné do 14 dnů od převzetí zboží – i když zboží nemá vadu a shoduje se s kupní smlouvou a není-li to zboží vyrobené na zakázku, upravené podle přání zákazníka. Tímto prodávající informuje kupujícího o jeho právu na odstoupení.

Tento reklamační řád je účinný od 15. 2. 2021